PREČU KATEGORIJAS Veterinārās zāles

EXZOLT 50 ml

Recepšu veterinārās zāles! Mājputnu ērču (Dermanyssus gallinae) invāzijas ārstēšanai jaunputniem, vaislas putniem undējējvistām. Ar 50 ml iepakojumu var apstrādāt apm 250 vistas. 1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS Exzolt 10 mg/ml šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni vistām 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 1 ml satur: Aktīvā viela: 10 mg fluralaners Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā. 3. ZĀĻU FORMA Šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni. Gaiši dzeltens līdz tumši dzeltens šķīdums. 4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA 4.1 Mērķa sugas Vistas (jaunputni, vaislas putni un dējējvistas). 4.2 Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas Mājputnu ērču (Dermanyssus gallinae) invāzijas ārstēšanai jaunputniem, vaislas putniem un dējējvistām. 4.3 Kontrindikācijas Nav. 4.4 Īpaši brīdinājumi katrai mērķa sugai Izvairīties no turpmāk aprakstītās prakses, jo tā palielina rezistences veidošanās risku un rezultātā terapija var būt neefektīva: - pārāk bieža un atkārtota vienas klases akaricīdu lietošana ilgākā laika periodā, - nepietiekamas devas lietošana, kas var būt saistīta ar pārāk maza ķermeņa svara noteikšanu, zāļu nepareizu lietošanu vai tilpuma mērīšanas ierīces kalibrēšanas neveikšanu. 4.5 Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem Ievērot stingrus biodrošības pasākumus novietnes un saimniecības līmenī, lai novērstu atkārtotu invāziju novietnēs, kurās veikta ārstēšana. Lai nodrošinātu ērču populācijas ilgtermiņa kontroli apstrādātajā novietnē, ir svarīgi ārstēt arī citus invadētos mājputnus novietnēs, kas atrodas apstrādātās novietnes tuvumā. Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai Šīs veterinārās zāles var nedaudz kairināt ādu un/vai acis. Izvairīties no saskares ar ādu, acīm un gļotādām. Neēst, nedzert un nesmēķēt, kamēr darbojaties ar šīm zālēm. 3 Pēc šo zāļu lietošanas mazgāt rokas un skarto ādu ar ziepēm un ūdeni. Gadījumā, ja notikusi saskare ar acīm, tās nekavējoties rūpīgi izskalot ar ūdeni. Ja zāles ir izlijušas, novilkt skartās drēbes. 4.6 Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība) Nav zināmas. 4.7 Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā Ir pierādīts šo veterināro zāļu nekaitīgums dējējputniem un vaislas putniem. Var lietot dēšanas laikā. 4.8 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi Nav zināma. 4.9 Devas un lietošanas veids Lietošanai ar dzeramo ūdeni. Deva ir 0,5 mg fluralanera uz kg ķermeņa svara (atbilst 0,05 ml zāļu), lietojot divas reizes ar 7 dienu intervālu. Lai sasniegtu pilnu terapeitisko efektu, jālieto pilns ārstēšanas kurss. Ja ir nozīmēts cits ārstēšanas kurss, intervālam starp diviem ārstniecības kursiem jābūt vismaz 3 mēnešiem. Noteikt laika periodu (starp 4 un 24 stundām), kura laikā ārstēšanas dienā lietot zāles saturošu ūdeni. Šim laika periodam jābūt pietiekami ilgam, lai visi putni saņemtu nepieciešamo devu. Aprēķināt, cik daudz ūdens ārstēšanas laikā patērēs putni, pamatojoties uz iepriekšējās dienas ūdens patēriņu. Zāles jāpievieno tādam ūdens daudzumam, kādu vistas patērēs vienā dienā. Ārstēšanas periodā nedrīkst būt pieejami citi dzeramā ūdens avoti. Aprēķināt nepieciešamo zāļu tilpumu, pamatojoties uz visu novietnē ārstējamo putnu kopējo svaru. Lai nodrošinātu pareizas devas lietošanu, ķermeņa svars ir jānosaka pēc iespējas precīzāk un jāizmanto precīza mērierīce, lai novērtētu aprēķināto lietojamo zāļu tilpumu. Nepieciešamais zāļu tilpums katrai ārstēšanas dienai tiek aprēķināts no visas ārstējamo vistu grupas kopējā ķermeņa svara (kg): Zāļu tilpums (ml) katrā ārstēšanas dienā = Ārstējamo vistu kopējais ķermeņa svars (kg) x 0,05 ml/kg Tādējādi 500 ml zāļu ārstē 10 000 kg ķermeņa svara (piem., 5000 vistas, ja katras vistas ķermeņa svars ir 2 kg) ārstēšanas dienā. Sekot turpmāk sniegtajiem norādījumiem aprakstītajā secībā, lai pagatavotu zāles saturošuūdeni: • Pārbaudīt ūdens sistēmu, lai nodrošinātu, ka tā darbojas pareizi un tajā nav noplūdes; jānodrošina, ka ūdens ir pieejams visās uzgaļu vai zvanveida dzirdināšanas iekārtās. • Katrā ārstēšanas dienā ir no jauna jāpagatavo svaigs ūdens ar zālēm. o Nepieciešamo zāļu daudzumu sajaukt ar ūdeni lielā zāļu rezervuārā vai nelielā konteinerā izveidot koncentrētu šķīdumu. Koncentrētais šķīdums tālāk jāatšķaida ar dzeramo ūdeni un pakāpeniski jāievada, izmantojot dozatoru vai dozēšanas sūkni. Vienmēr pievienot zāles un ūdeni vienlaicīgi, lai izvairītos no putošanās. Ir svarīgi izskalot mērīšanas ierīci, kas izmantota, lai noteiktu nepieciešamo zāļu tilpumu uzpildīšanas posmā, lai nodrošinātu to, ka zāļu rezervuārā vai izejas šķīdumā ir pievienota pilna deva un ka mērīšanas ierīcē nav saglabājušās atliekas. Uzmanīgi samaisīt zāļu rezervuāra vai izejas šķīduma saturu, 4 līdz zāles saturošais ūdens ir viendabīgs. Pievienot zāļu rezervuāru vai dozatoru, vai dozēšanas sūkni dzeramā ūdens sistēmai. • Pārliecināties, ka dozēšanas sūknis ir pareizi iestatīts, lai piegādātu zāles saturošo ūdeni iepriekš noteiktajā ārstēšanas laikā (stundās). • Uzpildīt dzirdināšanas iekārtas līnijas ar zāles saturošo ūdeni un vizuāli pārbaudīt, kad zāles saturošais ūdens sasniedz līnijas beigas. Šī procedūra jāatkārto katrā ievadīšanas dienā. Pēc katras zāļu ievadīšanas uzpildīt šķīduma krātuves konteineru ar tīru (zāles nesaturošu) ūdeni, lai izskalotu ūdens līnijas. 4.10 Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams Netika novērotas nekādas blakusparādības pēc 3 nedēļas vecu un pieaugušu vistu ārstēšanas ar devu, kas līdz 5 reizēm pārsniedza ieteicamo devu, ārstēšanas periodā, kas 3 reizes pārsniedz ieteicamo ārstēšanas ilgumu. Netika novērota negatīva ietekme uz olu dēšanu, dējējvistas ārstējot ar devu, kas līdz 5 reizēm pārsniedza ieteicamo devu, ārstēšanas periodā, kas 3 reizes pārsniedz ieteicamo ārstēšanas ilgumu. Nenovēroja nelabvēlīgu iedarbību uz reproduktīvām funkcijām, vaislas vistas ārstējot ar devu, kas 3 reizes pārsniedza ieteicamo devu, ārstēšanas periodā, kas 2 reizes pārsniedz ieteicamo ārstēšanas ilgumu. 4.11 Ierobežojumu periods(-i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā Gaļai un blakusproduktiem: 14 dienas. Olām: nulle dienas. 5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS Farmakoterapeitiskā grupa: pretparazītu līdzekļi, pretektoparazītu līdzekļi sistēmiskai lietošanai, izoksazolīni. ATĶ vet kods: QP53BE02. 5.1 Farmakodinamiskās īpašības Fluralaners ir akaricīds un insekticīds, kam ir augsta aktivitāte pret mājputnu ērcēm galvenokārt pēc kontakta caur barošanos, t.i., tas ir sistēmiski aktīvs pret mērķa parazītiem. Fluralaners ir spēcīgs artropodu nervu sistēmas daļu inhibitors, antagonistiski darbojoties uz liganda atkarīgajiem hlora jonu kanāliem (GASS receptors un glutamāta receptors). Molekulārajos mērķa pētījumos uz blusas un mušas insektu gamma aminosviestskābes (GASS) receptoriem, fluralaneru nav skārusi dieldrīna rezistence. Iedarbības sākums pret Dermanyssus gallinae ir četru stundu laikā pēc ērces barošanās sākuma uz ārstētām vistām. Ārstēšana nonāvē ērces, kas barojas no ārstētām vistām, un pārtrauc olu ražošanu ērču matītēm 15 dienas pēc pirmās zāļu ievadīšanas. Šī iedarbība izjauc ērces dzīves ciklu. In vitro bio-testos pierādīs, ka fluralaners ir aktīvs pret parazītiem ar pierādītu lauka rezistenci, ieskaitot fosfororganiskos savienojumus, piretroīdus un karbamātus. 5.2 Farmakokinētiskie dati 5 Pēc iekšķīgas lietošanas fluralaners tiek ātri uzsūkts no zāles saturošā dzeramā ūdens, sasniedzot maksimālo plazmas koncentrāciju 36 stundas pēc pirmās devas un 12 stundas pēc otrās devas. Biopieejamība ir augsta – apmēram 91% no devas, kas uzsūkusies pēc iekšķīgas lietošanas. Fluralaners intensīvi saistās ar proteīnu. Fluralaners plaši izplatās organismā, ar augstāko ziņoto koncentrāciju aknās un ādā/taukos. Vistām nav novēroti būtiski metabolīti, un fluralaners tiek izvadīts galvenokārt caur aknām. Eliminācijas pusperiods ir apmēram 5 dienas pēc iekšķīgas ievadīšanas. Ietekme uz vidi Ir pierādīts, ka fluralaners ir ļoti noturīgs augsnē gan aerobos, gan anaerobos apstākļos. Fluralaners noārdās ūdens nogulsnēs anaerobos apstākļos, bet ir pierādīts, kas tas ir ļoti noturīgs aerobos apstākļos. 6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA 6.1 Palīgvielu saraksts Alfa-tokoferols (visu veidu rac-α-tocoferols) Dietilēnglikola monoetilēteris Polisorbāts 80 6.2 Būtiska nesaderība Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm. 6.3 Derīguma termiņš Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepakojumā: 3 gadi. Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 1 gads. Zāles saturoša dzeramā ūdens derīguma termiņš: 24 stundas. 6.4 Īpaši uzglabāšanas nosacījumi Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi. 6.5 Tiešā iepakojuma veids un saturs Bezkrāsaina augsta blīvuma polietilēna (ABPE) pudele, noslēgta ar alumīnija/poliestera folijas blīvējumu un zilu, bērniem neatveramu, polipropilēna skrūvējamu vāciņu (1 litra un 4 litru iepakojumi) vai III klases, tumši brūna stikla pudele ar baltu polipropilēna/polietilēna (PP/PE), bērniem neatveramu, skrūvējamu vāciņu ar paplašinātu, zema blīvuma PE/alumīnija foliju/PE pārklājumu (50 ml iepakojums). Iepakojuma izmēri: 50 ml, 1 litra vai 4 litru pudeles. Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti. 6.6 Īpaši norādījumi neizlietotu veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai Exzolt nedrīkst nonākt ūdenstilpēs, jo tas var apdraudēt zivis un citus ūdenī dzīvojošus organismus. Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem. 7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS 6 Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nīderlande 8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/2/17/212/001-003 9. REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Pirmās reģistrācijas datums: 18/08/2017 10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS {DD/MM/GGGG} Sīkākas ziņas par šīm veterinārajām zālēm ir atrodamas Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/. RAŽOŠANAS, IEVEŠANAS, IZPLATĪŠANAS, TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES UN/VAI LIETOŠANAS AIZLIEGUMS Nav piemērojams
Cena: 236.00 €
Skaits: